مجری پروژه مرمت آثار باستانی

مجری پروژه مرمت آثار باستانی، می تواند به روش های گوناگونی به تعمیر و احیا بناهای تاریخی بپردازد. آثار باستانی هر کشوری، تاریخچه و گذشته آن کشور است و بر دوش مردم آن کشور است تا این آثار باستانی را مرمت و حفظ  نماید. سپردن پروژه مرمت آثار باستانی به مجری متخصص و با تجربه نخستین گام در جهت احیا بنا یا اثر باستانی می باشد. به طورکلی روش های مرمت و بازسازی بناهای تاریخی که مجری پروژه بر اساس آن اقدام می کند، شامل این موارد می باشد:

مرمت و بازسازی حفاظتی آثار باستانی، یکی از روش هایی است که مجری پروژه در پیش می گیرد. در این روش بنا و ساختمان حفظ می شود. میزان دخالت مجری و تغییر بنا در حدی است که آثار باستانی تا حدود زیادی شباهت به وضعیت بنا در ابتدای امر مرمت دارد. مرمت و پاکسازی سبکی آثار باستانی، یک دیگر از شیوه های مجری پروژه آثار باستانی می باشد که در آن هدف مجری پروژه، حذف مواردی است که توسط مرمت گر قبلی به بنا افزوده شده است و با حذف آن اصالت آثار باستانی نمایان می گردد. مرمت و بازسازی تکمیلی آثار باستانی، یکی دیگر از مهم ترین روش هایی است که مجری پروژه بنا بر درخواست کارفرما انتخاب می نماید. در این روش مرمت گر و مجری پروژه، قسمت های تخریب شده و از دست رفته بنا را با تمرکز بر حفظ اصالت آثار باستانی، بازسازی می نماید. مرمت و بازسازی استحکامی آثار باستانی، رویکرد دیگری برای مجری پروژه است که به دلیل سستی بنا انجام می گیرد. در این روش، مرمت و تعمیر، همزمان با مستحکم سازی بنا و تقویت استقامت آثار باستانی صورت می گیرد. در این روش بنای تاریخی در برابر نیروهای داخلی و خارجی، مانند بادهای شدید، زلزله و مانند آن مقاوم سازی می گردد.

رویکرد مجری پروژه مرمت آثار باستانی، با توجه به نگرش و خواست کارفرما می تواند متفاوت باشد و دارای حد و حدود خاصی باشد. همچنین نوع آثار باستانی، قدمت بنا، میزان تخریب، اهمیت بنا، جغرافیا و موقعیت جوی و آب و هوایی آن و موارد بسیار دیگری در انتخاب روش مرمت و جزئیات آن تأثیر دارد. این تغییرات و عملیات باید توسط کسانی انجام گیرد که دانش مرمت بالایی داشته و تجربه کافی داشته باشند. میزان مهارت و ظرافت مرمت گر نیز بسیار اهمیت دارد. مرمت اگر غیر اصولی انجام گیرد، ممکن است به بنا و اصالت آن آسیب بزند.