مرمت موزه

مرمت موزه یکی از زمینه هایی است که کارشناسان ما در این مجموعه در آن زمینه فعالیت می کنند. موزه به عنوان حافظه یک کشور، حافظ و نگهدارنده اشیاء ارزشمندی است که جزو آثار باستانی، صنعتی، هنری و … یک کشور در گذشته بوده اند و نشان دهنده روند پیشرفت و رشد و تکامل مردم آن جغرافیا هستند. مرمت موزه به عنوان چهارچوب و کلیت این آثار باید با دقت و حساسیت بالایی صورت گیرد.

بسیاری از موزه ها در ابنیه تاریخی و ارزشمندی واقع شده اند که  مرمت آن ها باید توسط کارشناسان و متخصصان مرمت آثار باستانی و تاریخی صورت گیرد که البته در کنار آن ها از دانش روز مهندسان معمار، برق، تأسیسات و … نیز بهره گرفته می شود. مرمت موزه می تواند به صورت کلی و جزئی باشد. ممکن است در یک موزه به دلیل کیفیت بنا، تنها نیاز به بهسازی باشد و با تعمیر و ترمیم خسارت ها و آسیب ها و یک مرمت سطحی، بنای موزه کیفیت مطلوبی پیدا کند.

ولی گاهی خسارت های وارده به موزه و بنای آن به دلیل بالا بودن سن بنا و عوامل فرساینده محیطی و یا خسارت ها و سهل انگاری های انسانی دچار آسیب بیشتری شده است. در این مواقع اگر تنها تزئینات و جلد بیرونی موزه دچار آسیب باشد با نوسازی نمای داخلی و بیرون و مقاوم سازی و تقویت و تجهیز ساختار آن می توان موزه را به شرایط مطلوبی برگرداند. به طور مثال اگر گچ کاری ها، کاشی کاری ها و … آسیب دیده باشند، با پایبندی و وفاداری به اصالت ابنیه و شکل اولیه، قسمت های خسارت دیده نوسازی و تکمیل می گردند.

گاه بنای موزه نیاز به مرمت بیشتری دارد و با بهسازی یا مرمت نمای داخلی و بیرونی کیفیت خوبی پیدا نمی کند. در این مواقع نیاز به بازسازی وجود دارد. بازسازی موزه می تواند شامل تعمیر و اصلاح تأسیسات و تجهیزات ساختاری درونی تر و عمیق تری باشد. در هر کدام از موارد بالا اگر در زمان لازم مرمت صورت نگیرد، میزان خسارت و آسیب بیشتر می شود.

نکته ای که در تمامی موارد مرمت موزه باید در نظر گرفته شود، پایبندی مرمت گر به اصالت موزه و تغییر ندادن بنیان های کلی آن است. یکی از اقدامات عملی پس از تعمیر و اصلاح بنا و مرمت موزه، حفظ و نگهداری درست موزه است که با تقویت بنا و افزایش استحکام و مقاومت پیکره موزه ممکن می باشد.