ساخت واحد های تجاری

ساخت واحد های تجاری، به دلیل تنوع در اصناف و زیر شاخه های موجود در بخش تجارت، نیاز به رعایت اصول و قواعد ویژه ای دارد. از آن جایی که در ساخت واحد های تجاری به طور معمول نوع شغل ها و زمینه کاری واحد های تجاری مشخص نیست، مجری و پیمانکار پروژه باید با توجه به توصیه ها و مشورت های کارفرما، توجه به بستر و محیط سازه های تجاری، دورنمایی از مجتمع تجاری را برای خود ترسیم کند و با توجه به آن دورنما، اقدام به طراحی مجتمع و سازه مناسب نماید.

یک پیمانکار و مجری در ساخت واحد های تجاری نیاز به اشراف و شناخت کامل بازار هدف دارد. مهم ترین عامل در موفقیت و اقبال در ساخت واحد های تجاری، مطابقت و هماهنگی آن با محیط اطراف و فرهنگ عامه مردم آن منطقه می باشد. در زمان ساخت واحد های تجاری، باید این نکته مد نظر قرار بگیرد که این سازه باید از سوی مردم پذیرفته شده و تعاملی دو سویه بین آن ها تشکیل گردد؛ در غیر این صورت با شکست مواجه می شود.

در ساخت واحد های تجاری، استراتژی ساخت مورد توافق با کارفرما، اندازه هر طبقه، تعداد طبقه، نحوه چینش واحد های تجاری، اندازه واحد های تجاری، معماری بنا، نمای مجتمع تجاری و مواردی از این دست بسیار پر اهمیت هستند. نکات دیگری نیز در ساخت واحد های تجاری باید مد نظر قرار گیرد که شامل این موارد می شوند: پتانسیل اقتصادی آن منطقه و جغرافیا باید مورد ارزیابی قرار گیرد. بازارهای رقیب و مشابه موجود در منطقه باید بررسی گردند. بازخوردها و رفتار ساکنین آن منطقه در مقابل بازارهای مشابه باید مورد ارزیابی قرار گیرد. توان مالی ساکنین منطقه، میزان خرید و مصرف آن ها و نیازهای ساکنین نیز باید بررسی گردند.

 

چنانچه نکات ضروری در شناخت پتانسیل یک ناحیه و مردمانش، رعایت نگردد، ناگزیر آن مجتمع تجاری مورد استقبال ساکنین قرار نمی گیرد. ما در این مجموعه با بررسی و اجرای بسیاری از بازارها، تجربه ای فراوان در ساخت واحدهای تجاری موفق داریم و چنان بستر یکپارچه ای می سازیم که با محیط پیرامون خود به درستی تعامل کرده و در مراجعین آن منطقه احساس دو گانگی پدید نمی آورد. ما در این مرکز تمام تلاش خود را می نماییم تا به صورت هم زمان هم ایمنی و زیبایی واحدهای تجاری را بیافزاییم و هم هزینه های اجرایی پروژه را تا حد امکان پایین بیاوریم تا هزینه های نهایی کار، برای کارفرما مقرون به صرفه باشد.