زیباسازی شهری

زیباسازی شهری زیباسازی شهری اصلاح نواقص سیمای شهری، بهینه سازی عملکردی مبلمان شهری، عملکرد اصولی و درست معابر و مکان ها، هویت بخشیدن بصری به شهر و تغییر چهره کلی شهر در جهت احیای فرهنگی، ملی، ادبی، هنری و مذهبی شهر می باشد. شاید بتوان گفت مهم ترین دستاورد زیباسازی شهری، تقویت رابطه شهر با [...]