پروژه های زیباسازی شهر

پروژه های زیباسازی شهر پروژه های زیباسازی شهر از آن  جهت اهمیت فراوانی دارند که هویت بصری یک شهر را می سازند و بر روان جمعی شهرواندان اثر می گذارند. شهر بستری است که خاطره جمعی مردمان ساکنش را می سازد و چون شاکله و پیکره ای زندگی های فردی را در خود حفظ [...]