بتن برجسته پل

بتن برجسته پل یکی از مکان هایی که برای استفاده از طرح های بتن برجسته مناسب می باشد، جداره و دیواره پل معابر است. بتن برجسته، طرح و نقشی است که بر روی سطح صاف و هموار بتن ایجاد می کنند. پوشش درونی پل های بزرگراه ها که به دلیل ساختار بتنی، اغلب ظاهری سرد [...]