ساخت و راه انداری فضاهای تجاری

ساخت و راه انداری فضاهای تجاری ساخت و راه اندازی فضاهای تجاری نیاز به شناخت کامل منطقه، آداب و رسوم و فرهنگ ساکنان، محیطی که مرکز یا مجتمع تجاری در آن واقع شده و همسایگانش و بسیاری موارد دیگر دارد. ساخت و راه اندازی فضاهای تجاری، یکی دیگر از خدمات ما در این مجتمع [...]