مبلمان و المان های شهری

مبلمان و المان های شهری مبلمان و المان های شهری، اجزاء و عناصر پر اهمیتی در شهرها هستند که به ایجاد حس هویت شهروندی کمک می کند و راحتی ساکنین شهرها را تأمین می نماید. مبلمان شهری به آن دسته از امکانات و اجزاء می گویند که رابط بین فضای وسیع شهری و انسان ها [...]