پروژه های باستان شناسی

پروژه های باستان شناسی پروژه های باستان شناسی با بهره گیری از تکنیک ها و تجهیزات روز به حفاری، استخراج و اکتشاف آثاری همچون بناهای تاریخی و معماری، دست ساخته ها، بازمانده های انسانی و ... می پردازند. نتایج به دست آمده در پروژه های باستان شناسی، پس از بازیابی، تحلیل، بررسی و مستند [...]