پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری

پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری پیمانکار میراث فرهنگی و گردشگری در زمینه حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی و ترویج و گسترش گردشگری، فعالیت می نماید. میراث فرهنگی یک کشور هویت ملی آن جغرافیا است که تاریخ و فرهنگ گذشته و امروز مردم آن کشور را نمایان می سازد و باید در جهت حفظ و [...]