برگزاری نمایشگاه بین المللی

برگزاری نمایشگاه بین المللی برگزاری نمایشگاه بین المللی به دلیل امتیازات ویژه ای که در اختیار صاحبان حرفه و صنایع گوناگون قرار می دهد، همواره مورد توجه بوده است. برگزاری نمایشگاه بین المللی با هدف تبادل ارتباطات و اطلاعات دو سویه، بین کشورهای گوناگون و شناساندن بخش های مختلف علمی، صنعتی، فرهنگی، مذهبی، هنری و [...]