ساخت واحد مسکونی

ساخت واحد مسکونی ساخت واحد مسکونی یکی دیگر از خدمات این مجموعه می باشد که توسط مهندسین ذی ربط و کارشناسان این حوزه صورت می گیرد. سکونت در یک ساختمان و بنا در مرحله نخست برای هر شخص تداعی کننده واژه امنیت و آسایش است و دارای ابعاد کمی و کیفی است. در ساخت [...]