مجری فضای سبز

مجری فضای سبز فضای سبز شهری که توسط مجری متخصص اجرا می شود، قسمتی از شهرها هستند که با ایجاد بافت و پوشش گیاهی و طبیعی، شهر را از جمود توده ای از سازه های بتنی و فلزی و سنگی، خارج ساخته و به آن روح و شمایل زندگی می بخشد. فضای سبز شهری باعث [...]