ساخت واحد های تجاری

ساخت واحد های تجاری ساخت واحد های تجاری، به دلیل تنوع در اصناف و زیر شاخه های موجود در بخش تجارت، نیاز به رعایت اصول و قواعد ویژه ای دارد. از آن جایی که در ساخت واحد های تجاری به طور معمول نوع شغل ها و زمینه کاری واحد های تجاری مشخص نیست، مجری و [...]