ساخت بازارچه شهری

ساخت بازارچه شهری ساخت بازارچه شهری از آن جهت حائز اهمیت فراوان است که بازارچه شهری به عنوان نقطه تلاقی شهروندان با یکدیگر، به کالبد شهری روح و جان می بخشد. آن چه در ساختار و معماری یک شهر اهمیت فراوان دارد، ایجاد پیوند و تعامل بین ساکنین یک شهر و پیکره آن است و [...]