کاشی شکسته زیرگذر

کاشی شکسته زیرگذر به کار بردن طرح های هنری خلق شده با کاشی شکسته در زیرگذر، یکی از بهترین شیوه های زیباسازی این مکان های ملال انگیز و سرد و بی روح می باشد. زیرگذر مکان پر ترددی است که قسمتی از مسیر روزانه بسیاری از ساکنان یک شهر را تشکیل می دهند. استفاده از [...]