مجری آموزش و ترویج صنایع دستی

مجری آموزش و ترویج صنایع دستی این مجموعه مجری آموزش و ترویج صنایع دستی می باشد. صنایع دستی هر کشوری، نمایان گر هویت فردی و جمعی آن بوم و جغرافیا می باشد که در ایران به دلیل گوناگونی اقوام و فرهنگ ها، تنوع و گستردگی بسیاری دارد که باید در زنده نگه داشتن و [...]