نقاشی دیواری شهری

نقاشی دیواری شهری نقاشی دیواری شهری هنری است که در جهت زیباسازی شهر و بهبود کیفیت زندگی، بر روی پوسته بیرونی شهر، خلق می گردد. نقاشی دیواری شهری می تواند به دلیل تلطیف فضای مدرن و سرد و بی روح ماشینی امروزه بر روی دیوارهای معابر و خیابان ها، تصویر و نقش گردد یا [...]