مرمت ابنیه تاریخی

مرمت ابنیه تاریخی مرمت ابنیه تاریخی به دلیل سستی بنا و از دست رفتن کیفیت اولیه مواد و مصالح آن و تأثیر عوامل بیرونی دیگر، می باشد. مرمت ابنیه تاریخی باید به دست مرمت گرانی با تجربه و ماهر صورت گیرد تا به اصالت ابنیه تاریخی خدشه ای وارد نشود و یا در طول مرمت [...]