مرمت موزه

مرمت موزه مرمت موزه یکی از زمینه هایی است که کارشناسان ما در این مجموعه در آن زمینه فعالیت می کنند. موزه به عنوان حافظه یک کشور، حافظ و نگهدارنده اشیاء ارزشمندی است که جزو آثار باستانی، صنعتی، هنری و ... یک کشور در گذشته بوده اند و نشان دهنده روند پیشرفت و رشد و [...]