طراحی و ساخت بازارچه

طراحی و ساخت بازارچه طراحی و ساخت بازارچه، یکی از فعالیت های این مجموعه است که در مقیاس های کوچک و بزرگ پیاده سازی می گردد. بازارچه فضای تجاری مسقف یا بسته ای است که از لحاظ طراحی و ساخت و عناصر و اجزاء با پاساژ ها، مراکز خرید و مال ها متفاوت است. [...]