نقش برجسته بتنی

نقش برجسته بتنی نقش برجسته بتنی که به "بتن بافته" یا "بتن نقشدار" نیز شناخته می شود، تکنیکی هنری است که ظاهر بتن را از آن شمایل ملال آور در آورده و با برجسته سازی به آن فرم و مفهوم می بخشد. تکنیک نقش برجسته بتنی در طول سالیان اخیر پیشرفت کرده و با استفاده [...]